Laatst bijgewerkt op 22 februari 2023.

De vereniging Heurns Belang is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens;

Secretariaat Heurns Belang
Dick Hengeveld
Varsseveldseweg 9
7095 AR de Heurne
Tel. 0315-617684
Email:
Internet: www.heurnsbelang.nl

Het bestuur is de functionaris gegevensbescherming van het Heurns Belang en is schriftelijk en/of digitaal te bereiken via het bovenstaande adres.

Gebruikte cookies, of vergelijkbare technieken;
Het Heurns Belang gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies welke wij gebruiken zijn gericht op een juiste werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u aangeven of u al dan niet akkoord gaat met de cookie opslag. Eventuele statistiek en marketing cookies staan standaard uitgeschakeld. U krijgt tijdens uw bezoek aan deze site zelf de keus om deze al dan niet in te schakelen. Voor de juiste weergave van onze pagina’s is dit echter niet van invloed.

Onze cookies hebben een geldigheidsduur tot maximaal 1 jaar na uw laatste bezoek aan onze website. Nadat u zelf cookies (geschiedenis) heeft verwijderd en/of na langere afwezigheid aan onze website wordt u bij een herhaald bezoek opnieuw gevraagd om al dan niet akkoord te gaan met een cookie opslag.

Contactberichten via deze website worden verwerkt via een spam- en virusfilter welke voor een juiste werking o.a. gebruik maakt van een z.g. ip-adres. Dit computer adres wordt enkel dan opgeslagen, bij en/of na het misbruik maken van deze website.
Bij geconstateerd misbruik van onze website wordt daarop volgend een verdere toegang tot de website geweigerd. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
Het Heurns Belang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt doorlopend noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Heeft u echter de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via .

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Om deze site te gebruiken zijn geen persoonsgegevens noodzakelijk!
Persoonsgegevens worden nimmer opgeslagen in deze website. U maakt zelf de bepaling of u deze al dan niet wilt verstrekken via of door gebruik te maken van één of meer voorkomende formulieren op deze site.

Het Heurns Belang verwerkt de eventueel door u verstrekte persoonsgegevens met de grootste zorg en enkel vanwege:

 • Dat u lid bent (of wordt) van onze vereniging
 • U deze persoonlijk aan ons heeft verstrekt

Voor het voeren van een goede (leden)administratie kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd via de website;

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en nummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer

Doel en basis waarom wij persoonsgegevens verwerken;
Het Heurns Belang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van een noodzakelijke ledenadministratie
 • Het verzenden van informatie en/of nieuwsberichten naar de leden
 • Voor het afhandelen van uw financiële verplichtingen
 • Om een eventueel noodzakelijk contact met u op te kunnen nemen
 • Voor het verwerken van uw melding en/of opdracht

Hoe leggen wij gegevens vast;
Persoonsgegevens worden verwerkt middels een database welke is gekoppeld is aan onze financiële administratie op een separate en beveiligde computer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Heurns Belang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dit noodzakelijk is. Wij hanteren de een maximum bewaartermijn van 1-jaar na afloop van uw lid zijn van het Heurns Belang, tenzij de wettelijk gestelde eisen ons anders verplichten.

Delen van persoonsgegevens met derden;
Heurns Belang verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig mocht zijn voor de uitvoering van onze gezamenlijke overeenkomst ontstaan door het lid zijn, door een verstrekte uitvoeringsopdracht en/of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u doorlopend het recht om uw (eventueel automatisch gegeven) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Heurns Belang

Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoeken t.a.v. uw gegevens;
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Ter voorkoming van persoonsverwisseling en ter controle dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Voor uw privacy bescherming kunt u de volgende delen onzichtbaar c.q. onleesbaar maken: uw pasfoto, MRZ (de z.g. Machine Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

Indienen van klachten;
Treft u onjuistheden en/of heeft u klachten? Dan kunt u dat per e-mail melden aan het bestuur via: en/of schriftelijk aan adres van het bestuur:
Secretariaat Heurns Belang, Varsseveldseweg 9, 7095 AR De Heurne.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.