Heurns Belang is grote dank verschuldigd aan de onderstaande partners. Zonder hun interesse, kennis en bijdragen zou het Heurns Veld niet mogelijk zijn.
  

Basisschool De Höve
Bij de realisering van het nieuwe Heurns Veld is nauw samengewerkt met basisschool De Höve. Ook bij het gebruik van het veld is basischool De Höve een belangrijke partner. Heurns belang vindt het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot inwoners die meedoen in De Heurne en omzien naar anderen. Inwoners die oog hebben voor hun omgeving en voor gezond eten en voldoende bewegen. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ worden de kinderen nauw betrokken bij het Heurns Veld. Zij leren organiseren, wat vrijwilligerswerk en samenwerken betekent en ook besturen. In het kader van ‘burgerschapsvorming’ is De Höve nauw betrokken. Maar ook voor natuureducatie, sporten en bewegen of gewoon buitenles is het veld altijd beschikbaar voor De Höve. Dat sluit nauw aan bij de missie van De Höve: In onze school brengen we de kinderen kennis en vaardigheden bij, die voor hen van belang zijn. Daarbij moet ieder kind als uniek persoon tot zijn recht komen.
Daarom willen we:

  • met kinderen omgaan op basis van gelijkwaardigheid
  • rollenpatronen doorbreken
  • de kinderen leren dienstbaar te zijn
  • de kinderenveiligheid bieden
  • de kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekkend laten werken
  • de kinderen creatief laten omgaan met hun eigen mogelijkheden daarvoor goed materiaal beschikbaar laten stellen.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds werkt aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Dat kunnen we alleen bereiken als we het samen doen. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Het fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De steun van het Oranje Fonds bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.


Gemeente Aalten
De gemeente Aalten is de grondeigenaar van het Heurns Veld. Dankzij de enthousiaste steun en betrokkenheid van de gemeente kon het Heurns Veld heringericht worden. Bij de herinrichting helpt de gemeente ons met advies, medewerking en een mooie subsidie. Een pacht voor onbepaalde termijn met daarbij een lage pachtsom zorgen voor betaalbare beheerskosten van het Heurns Veld. De steun van de betrokken wethouders en ambtenaren wordt door Heurns Belang dan ook als zeer positief ervaren.Bij de herinrichting helpt de gemeente ons met advies, medewerking en een mooie subsidie. Een pacht voor onbepaalde termijn met daarbij een lage pachtsom zorgen voor betaalbare beheerskosten van het Heurns Veld. De steun van de betrokken wethouders en ambtenaren wordt door Heurns Belang dan ook als zeer positief ervaren.


VSBfonds
Een aanmerkelijk bijdrage van het VSBfonds zorgt er mede voor dat de herinrichting van het Heurns Veld mogelijk is. VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.


Provincie Gelderland
Met een grote subsidie heeft de provincie Gelderland in belangrijke mate de herinrichting van het Heurns Veld mogelijk gemaakt. De contacten met de provincie zijn uitermate prettig verlopen. Dank zij de deskundigheid en goede adviezen van de provinciale specialist en de vereniging DKK Gelderland verliep het aanvraagproces soepel en snel. Heurns Belang is de provincie Gelderland en de vereniging Kleine Kernen Gelderland dankbaar voor de deskundige begeleiding en het plezierig proces.


RABO Bank
Met het coöperatiefonds steunt Rabobank Graafschap activiteiten en projecten die het welzijn van de regio versterken. Dat doet Rabobank door activiteiten op algemeen maatschappelijk terrein, sociaal, economisch of cultureel gebied te steunen. Het gaat daarbij om een donatie voor eenmalige projecten op het gebied van duurzaamheid, economische veerkracht en leefbaarheid in wonen of in zorg.
Met deze donatie kon een semi-professionele zitmaaier voor het Heurns Veld worden aangeschaft.