Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Heurns Belang gehouden op donderdag 9 mei 2019 in zaal Bruggink in De Heurne.
Aanwezig 41 leden.

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Bennie Bruggink opent de vergadering en heet alle aanwezigen (grote opkomst) van harte welkom.

2. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 12 april 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen van de vorige bijeenkomst zijn hierbij goed gekeurd.

3. Jaaroverzicht secretaris
De voorzitter licht het jaaroverzicht toe. Naar aanleiding van vragen geeft de voorzitter de volgende informatie:

 • bij de aanleg van glasvezel buitengebied is door het uitvallen van een ploeg enige achterstand ontstaan;
 • de versmalling van het kerkpad hangt samen met afspraken over de ter beschikking gestelde breedte van de grond op het punt van de versmalling en benodigde ruimte voor ruiters;
 • Heurns Belang had geen financiële bemoeienis met Tafeltje Dekje en was op dat gebied slechts een ‘doorgeefluik’.

4. Financieel verslag penningmeester
De penningmeester licht het financieel verslag toe.
In algemene termen is het resultaat gelijkwaardig aan dat over 2017. Het negatieve saldo is met name veroorzaakt door de momenten waarop inkomsten en uitgaven worden geboekt. Er zijn ook extra mensen voor de AED getraind. Voor met name Tafeltje Dekje en AED worden nog nakomende betalingen verwacht; deze worden geboekt als inkomsten in 2019.

5. Verslag boekencommissie en benoeming nieuw lid
Zowel Manfred Keuper als Gerard Westendorp zijn vanavond niet aanwezig, maar hebben doorgegeven dat alles in orde is bevonden. Manfred is aftredend en Gerard Bruggink is bereid als nieuw lid tot de boekencommissie toe te treden.

6. Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar is Henk Lammers. Henk wordt met algemene instemming herbenoemd.
 • Dinie Bussink heeft te kennen gegeven vervroegd te willen aftreden; op voorstel van het bestuur (er zijn geen tegenkandidaten gemeld) zal Brenda Berendsen-Hengelveld de bestuurszetel van Dinie invullen. Dinie wordt door de voorzitter bedankt voor haar bijdrage.

7. Toekomst sportveld en kleedruimte aan de Linderdijk (het ‘Heurns Veld’)
Mark Vinkenvleugel presenteert namens de werkgroep Heurns Veld het voorstel voor herinrichting van het veld. Er zijn 2 opties: teruggave aan de gemeente of een andere bestemming. De werkgroep stelt na veel gesprekken met betrokkenen voor om te kiezen voor drie hoofdthema’s: kinderen leren en betrekken bij vrijwilligerswerk, natuurbeleving & natuureducatie en tenslotte bewegen & sporten. De uitgangspunten van de werkgroep worden uitgelegd. Omdat De Höve hoofdgebruiker wordt, zal het nieuwe veld zeer regelmatig gebruikt worden en er is veel enthousiasme bij de kinderen. We hebben signalen dat een subsidie van €17.500 voor het sport- en natuurdeel mogelijk zou moeten zijn. Ook omdat bij een bijeenkomst met bedrijven en organisaties al toezeggingen zijn gedaan voor natura bijdragen ter waarde van ± €7.500. De getoonde schetsen geven een idee, maar de verschillende onderdelen zullen ten opzichte van elkaar nog veranderen na inbreng van een aantal deskundige personen. Nadat zekerheid is verkregen over subsidies worden de plannen definitief gemaakt. Er wordt niet meer besteed dan er beschikbaar is. Toegelicht wordt welke stappen worden genomen nadat dit voorstel is goedgekeurd.
Vervolgens is er gelegenheid vragen. Daar wordt enthousiast gebruik van gemaakt. De vragen gaan onder andere over de locatie van het veld en alternatieve terreinen, de verkeerssituatie, de aansprakelijkheidsrisico’s, verzekeringen, de exploitatie, eigen inbreng bij subsidies, het onderhoud, de mate van gebruik, het kleedlokaal, douchemogelijkheid, de grootte van het trapveld en indicatie tijdpad. De gemaakte keuzes worden nader uitgelegd en enkelen voegen aan de discussie toe dat de grond van het veld van goede kwaliteit is en dat op lokatie reeds natuurwaarde aanwezig is en dat die met het plan versterkt worden. Nadat geen vragen meer resteren wordt dit onderdeel afgesloten.

8. Stemming en vervolgens besluit over het voorstel van de werkgroep Toekomst
Heurns Veld
De voorzitter Heurns Belang brengt het voorstel in stemming. Een grote meerderheid van de aanwezigen stemt in met het voorstel van de werkgroep. Het voorstel is daarmee aangenomen. De werkgroep wordt gecomplimenteerd met en bedankt voor het door haar verrichtte werk en het uitgebrachte voorstel. De werkgroep heeft hiermee haar taak afgerond en het bestuur van Heurns Belang zal een projectgroep samenstellen die de uitvoering van het voorstel onder haar verantwoording ter hand kan nemen.

9. Mededelingen bestuur
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:

 • zendmast: graag voor 5 juni a.s. melden wie een slecht bereik heeft (alleen voor inwoners die nog geen melding hebben gedaan);
 • gisteren (8 mei) is de renovatie van het 2e deel van het kerkpad gestart;
 • het wandelpad naar Buurtwinkel Smits wordt gerealiseerd op grond van Storm, toezegging van de gemeente is binnen en het wachten is op de subsidie;
 • aanleg glasvezel binnen bebouwde kom: volgende week inloopavond; voor 3 juni dient duidelijk te zijn of 35 % van de inwoners van de deelnemende kernen meedoet. Op de aansluitkosten (ten opzichte buitengebied) heeft Heurns Belang geen enkele invloed;
 • AED: nieuwe cursus voor 6 deelnemers aan het eind van het jaar via Hartveiling wonen. Deelname aan reanimatiecursus zonder aansluiting bij Hartveiling Wonen is mogelijk, maar de kosten bedragen dan €40 tot €45 (voor eigen rekening deelnemer). Meer informatie via de website/facebook van Heurns Belang;
 • de jaarlijkse fietstocht is op 8 juni vanaf 17:30, lengte is ± 30 km;
 • graag weer stemmen op Heurns Belang bij de Rabo club actie eind van dit jaar.

10. Rondvraag

 • is het mogelijk op correspondentie van Heurns Belang het websiteadres te vermelden bij het logo?
  Wordt opgepakt.
 • Heurns Belang heeft zeer beperkte middelen en de contributie is vergelijkenderwijs erg laag. Kan een contributieverhoging overwogen worden en de structuur van het lidmaatschap (persoonsgebonden of per huishouden)? Een aanpassing kan plaatsvinden na stemming en deze dient tevoren te worden aangekondigd.
  Wordt de volgende ledenvergadering geagendeerd.

11. Sluiting van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering