Skip to main content

Notulen Ledenvergadering

Notulen Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Heurns Belang gehouden op donderdag 9 mei 2019 in zaal Bruggink in De Heurne.
Aanwezig 41 leden.

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Bennie Bruggink opent de vergadering en heet alle aanwezigen (grote opkomst) van harte welkom.

2. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 12 april 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen van de vorige bijeenkomst zijn hierbij goed gekeurd.

3. Jaaroverzicht secretaris
De voorzitter licht het jaaroverzicht toe. Naar aanleiding van vragen geeft de voorzitter de volgende informatie:

 • bij de aanleg van glasvezel buitengebied is door het uitvallen van een ploeg enige achterstand ontstaan;
 • de versmalling van het kerkpad hangt samen met afspraken over de ter beschikking gestelde breedte van de grond op het punt van de versmalling en benodigde ruimte voor ruiters;
 • Heurns Belang had geen financiële bemoeienis met Tafeltje Dekje en was op dat gebied slechts een ‘doorgeefluik’.

4. Financieel verslag penningmeester
De penningmeester licht het financieel verslag toe.
In algemene termen is het resultaat gelijkwaardig aan dat over 2017. Het negatieve saldo is met name veroorzaakt door de momenten waarop inkomsten en uitgaven worden geboekt. Er zijn ook extra mensen voor de AED getraind. Voor met name Tafeltje Dekje en AED worden nog nakomende betalingen verwacht; deze worden geboekt als inkomsten in 2019.

5. Verslag boekencommissie en benoeming nieuw lid
Zowel Manfred Keuper als Gerard Westendorp zijn vanavond niet aanwezig, maar hebben doorgegeven dat alles in orde is bevonden. Manfred is aftredend en Gerard Bruggink is bereid als nieuw lid tot de boekencommissie toe te treden.

6. Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar is Henk Lammers. Henk wordt met algemene instemming herbenoemd.
 • Dinie Bussink heeft te kennen gegeven vervroegd te willen aftreden; op voorstel van het bestuur (er zijn geen tegenkandidaten gemeld) zal Brenda Berendsen-Hengelveld de bestuurszetel van Dinie invullen. Dinie wordt door de voorzitter bedankt voor haar bijdrage.

7. Toekomst sportveld en kleedruimte aan de Linderdijk (het ‘Heurns Veld’)
Mark Vinkenvleugel presenteert namens de werkgroep Heurns Veld het voorstel voor herinrichting van het veld. Er zijn 2 opties: teruggave aan de gemeente of een andere bestemming. De werkgroep stelt na veel gesprekken met betrokkenen voor om te kiezen voor drie hoofdthema’s: kinderen leren en betrekken bij vrijwilligerswerk, natuurbeleving & natuureducatie en tenslotte bewegen & sporten. De uitgangspunten van de werkgroep worden uitgelegd. Omdat De Höve hoofdgebruiker wordt, zal het nieuwe veld zeer regelmatig gebruikt worden en er is veel enthousiasme bij de kinderen. We hebben signalen dat een subsidie van €17.500 voor het sport- en natuurdeel mogelijk zou moeten zijn. Ook omdat bij een bijeenkomst met bedrijven en organisaties al toezeggingen zijn gedaan voor natura bijdragen ter waarde van ± €7.500. De getoonde schetsen geven een idee, maar de verschillende onderdelen zullen ten opzichte van elkaar nog veranderen na inbreng van een aantal deskundige personen. Nadat zekerheid is verkregen over subsidies worden de plannen definitief gemaakt. Er wordt niet meer besteed dan er beschikbaar is. Toegelicht wordt welke stappen worden genomen nadat dit voorstel is goedgekeurd.
Vervolgens is er gelegenheid vragen. Daar wordt enthousiast gebruik van gemaakt. De vragen gaan onder andere over de locatie van het veld en alternatieve terreinen, de verkeerssituatie, de aansprakelijkheidsrisico’s, verzekeringen, de exploitatie, eigen inbreng bij subsidies, het onderhoud, de mate van gebruik, het kleedlokaal, douchemogelijkheid, de grootte van het trapveld en indicatie tijdpad. De gemaakte keuzes worden nader uitgelegd en enkelen voegen aan de discussie toe dat de grond van het veld van goede kwaliteit is en dat op lokatie reeds natuurwaarde aanwezig is en dat die met het plan versterkt worden. Nadat geen vragen meer resteren wordt dit onderdeel afgesloten.

8. Stemming en vervolgens besluit over het voorstel van de werkgroep Toekomst
Heurns Veld
De voorzitter Heurns Belang brengt het voorstel in stemming. Een grote meerderheid van de aanwezigen stemt in met het voorstel van de werkgroep. Het voorstel is daarmee aangenomen. De werkgroep wordt gecomplimenteerd met en bedankt voor het door haar verrichtte werk en het uitgebrachte voorstel. De werkgroep heeft hiermee haar taak afgerond en het bestuur van Heurns Belang zal een projectgroep samenstellen die de uitvoering van het voorstel onder haar verantwoording ter hand kan nemen.

9. Mededelingen bestuur
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:

 • zendmast: graag voor 5 juni a.s. melden wie een slecht bereik heeft (alleen voor inwoners die nog geen melding hebben gedaan);
 • gisteren (8 mei) is de renovatie van het 2e deel van het kerkpad gestart;
 • het wandelpad naar Buurtwinkel Smits wordt gerealiseerd op grond van Storm, toezegging van de gemeente is binnen en het wachten is op de subsidie;
 • aanleg glasvezel binnen bebouwde kom: volgende week inloopavond; voor 3 juni dient duidelijk te zijn of 35 % van de inwoners van de deelnemende kernen meedoet. Op de aansluitkosten (ten opzichte buitengebied) heeft Heurns Belang geen enkele invloed;
 • AED: nieuwe cursus voor 6 deelnemers aan het eind van het jaar via Hartveiling wonen. Deelname aan reanimatiecursus zonder aansluiting bij Hartveiling Wonen is mogelijk, maar de kosten bedragen dan €40 tot €45 (voor eigen rekening deelnemer). Meer informatie via de website/facebook van Heurns Belang;
 • de jaarlijkse fietstocht is op 8 juni vanaf 17:30, lengte is ± 30 km;
 • graag weer stemmen op Heurns Belang bij de Rabo club actie eind van dit jaar.

10. Rondvraag

 • is het mogelijk op correspondentie van Heurns Belang het websiteadres te vermelden bij het logo?
  Wordt opgepakt.
 • Heurns Belang heeft zeer beperkte middelen en de contributie is vergelijkenderwijs erg laag. Kan een contributieverhoging overwogen worden en de structuur van het lidmaatschap (persoonsgebonden of per huishouden)? Een aanpassing kan plaatsvinden na stemming en deze dient tevoren te worden aangekondigd.
  Wordt de volgende ledenvergadering geagendeerd.

11. Sluiting van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering

Glasvezel in De Heurne

Glasvezel in De Heurne

Glasvezel Buitenaf legt nu ook glasvezel aan in kom van De Heurne.

Glasvezel buitenaf gaat nu ook de glasvezel kabel aan leggen in de kleine kernen van de gemeente Aalten. Om dit door te kunnen laten gaan moet 35% van de bewoners van de kernen mee gaan doen. Inwoners van de kleine kernen die hiervoor in aanmerking komen hebben ook al een informatie pakket ontvangen van glasvezel buitenaf.

Na een informatie/start avond op 15 april die werd gehouden in café het Noorden in Aalten is er 16 mei een inloop avond geweest bij café Bruggink

Uiterste aanmeld datum is 3 juni 2019, dan wordt er gekeken of er minimaal 35% van de inwoners zich hebben aangemeld voor glasvezel. Is de 35% gehaald, dan komt er daadwerkelijk glasvezel, daarnaast hoef je geen aansluitkosten te betalen. Maak gebruik van deze gelegenheid om u zich aan te melden.

Slecht of geen mobielbereik

Geen of slecht mobiel bereik kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er obstakels zijn tussen jouw mobiele telefoon en de zendmast, zoals:
– Gebouwen
– Bomen
– Betonnen muren en plafonds
– Metalen leidingen en liftkooien

Gelukkig zijn er manieren om je bereik te verbeteren. Wij geven 5 tips;

Tip 1: Probeer een andere locatie
Misschien een open deur, maar zoek een plek met beter bereik. Bijvoorbeeld bij het raam of op een hogere verdieping. Loop bij slecht bereik zo min mogelijk rond. Ga naar buiten, het bereik is buiten namelijk beter dan binnenshuis.

Tip 2: Telefoon uit de buurt van apparaten
Andere elektronische apparaten kunnen de ontvangst verstoren, waardoor je geen bereik kan hebben. Denk hierbij aan een laptop, tablet, koffiezetapparaat en andere elektronica.

Tip 3: Kies een andere netwerkmodus
Probeer of je met een andere netwerkmodus beter bereik hebt. Bij de meeste toestellen kun je kiezen uit 3G (UMTS) en 4G (LTE).

Tip 4: Start je telefoon opnieuw op
De smartphone is vergelijkbaar met een computer. Daarom is het belangrijk om deze regelmatig opnieuw op te starten. Zet je telefoon helemaal uit. Zet je telefoon daarna weer aan. In veel gevallen lost opnieuw opstarten het probleem op.

Tip 5: Controleer of er een storing is
Bekijk de actuele storingen en werkzaamheden bij jou in de buurt. Via coveragechecker.nl kun je zelf bekijken hoe het bereik in jouw regio is en of je bijvoorbeeld in een ‘blind spot’ zit.

Mobiel netwerk

Zendmast en ontvangst mobiel netwerk.
De zendmast in De Heurne aan de Hoge heurnseweg is in december operationeel geworden. Echter er bleven klachten binnen komen bij Heurns Belang over het slechte bereik. Hierover is contact opgenomen met KPN die de mast heeft laten plaatsen. Deze liet daarop weten dat er van uit hun een zender in de mast is geplaatst maar dat andere providers waar bij aan is gegeven dat er een mast in De Heurne wordt geplaatst geen reactie is geweest om ook van deze mogelijkheid gebruik te maken, het gaat hierbij om ’t mobile, Vodafone en Tele2. Er is toen van KPN het verzoek gekomen om aan te geven waar de ontvangst slecht is en wat voor provider de mensen hebben. Ook is er contact geweest met de gemeente en deze vroegen ook om een inventarisering van het probleem.

In februari is er een oproep gedaan via Dinxpers Nieuws om te melden als je geen goede ontvangst hebt, met het verzoek om ook je provider aan te geven. Er is door een heel aantal mensen gereageerd op deze oproep en dat geeft een goed beeld waar de problemen liggen, bij de providers die geen gebruik maken van de geplaatste mast liggen de problemen voor de slechte ontvangst, KPN heeft een beter bereik nu in De Heurne.
De in gebrachte gegevens zijn gebundeld en aangeboden aan de gemeente en de KPN, hun gaan nu uit zoeken of de andere providers als nog bereid zijn om een zender te plaatsen in de mast.

De ambtenaar bij de gemeente heeft aangegeven dat het probleem nu zo ligt dat hij dit door schuift naar het college van B&W en dat deze dit nu gaan oppakken. Er is al een overleg gepland (midden april) met Monet, de beheerder van de mast en KPN en of er dan ook andere providers aan schuiven is ons niet bekend. Monet is de beheerder van de mast en kan van grote invloed zijn op het plaatsen van zenders van nadere providers.

We wachten inspanning af wat hier uit komt en hopen dat er voor alle mensen in De Heurne en goed mobiel netwerk ter beschikking komt.

We houden u op de hoogte.

Eremedaille voor Jan Veldhuis

Eremedaille voor Jan Veldhuis

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten heeft Burgemeester Stapelkamp de gemeentelijke Eremedaille uitgereikt aan Jan Veldhuis uit De Heurne.

Jan zet zich al jaren in voor de Heurnse en Dinxperlose gemeenschap. Om er enkele te noemen; technische man bij Dr. Jenny en basisschool de Höve, voorzitter van Vrienden van Careaz, planner, bezorger van Tafeltje Dekje, initiatiefnemer en organisator van Stichting Karrespoor e.a.

TIPS mobiele telecommunicatie

TIPS ter verbetering van bereik mobiele telecommunicatie

Samen met de Gemeente Veere en de Provincie Zeeland zet de Ondernemersmanager zich in voor beter mobiel bereik. Naast uitbreiding van de netwerken zijn er ook zaken die u zelf kunt doen. Hieronder een aantal tips opgesteld door de gezamenlijke providers.

Deze tips gelden voor de gebruikers van alle vier de mobiele netwerken, KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2.

 • Het bereik van de mobiele telefoons is niet alleen afhankelijk van het aantal opstelpunten met apparatuur van de verschillende mobiele operators. Daarnaast spelen de volgende omstandigheden een rol:
 • beïnvloeding van het radiosignaal door omgevingsfactoren zoals bebouwing, vegetatie (vooral bomen in blad dempen het signaal), weersinvloeden, afscherming door b.v. energiebesparende beglazing van de woning of het bedrijfsgebouw en/of in het gebouw verwerkte isolatie en/of betonijzer;
 • de fysieke constructie van een telefoon, het antenneontwerp en de softwarematige werking van een mobiele telefoon, het gebruik van bepaalde soorten beschermingshoesjes die een dempende werking hebben op radiosignalen;
 • de wijze van gebruik van de telefoon: afschermingseffecten van hand en hoofd, gebruik binnenshuis of in een auto;
 • externe stoorbronnen in het frequentiespectrum, zoals elektronische voedingen, frequentieregelaars, lichtdimmers, (GSM-)jammers en illegale repeatersystemen (GSM repeaters);

Vaak kan slecht mobiel bereik door de gebruiker verbeterd worden door:

 • Een aantal meters in een bepaalde richting te lopen waardoor net een blokkade wordt vermeden die zich mogelijk bevindt tussen de eigen mobiele telefoon en het antenne-opstelpunt van de operator;
 • Een ander type telefoon te kiezen;
 • Opletten dat de hand de antenne van de telefoon niet afschermt;
 • Het beschermhoesje te verwijderen of een ander hoesje te kiezen (omdat het bestaande hoesje mogelijk de ontvangst van de antenne belemmerd);
 • In het menu instellingen, bij mobiel netwerk, 4G uitschakelen. De telefoon schakelt dan automatisch terug naar 2G/3G. Een telefoongesprek (voice) en de “ouderwetse” SMS heeft genoeg aan 2G, regelmatig is de ontvangst van 2G/3G beter. Voor mobiel internet, zoalls WhatsApp, Facebook of e-mail is 4G wel van belang;
 • Uit landelijke testen is gebleken dat in sommige gebieden het maken van verbinding met de mobiele telefoon tot 15 seconden kan duren. In de praktijk blijkt dat klanten de oproep al verbreken voordat de 15 seconden voorbij is, omdat ze denken dat de telefoon geen bereik heeft. Zo lang Voice over LTE/4G nog niet (overal) werkt is het soms nodig om de telefoon wat langer de gelegenheid te geven om verbinding te maken.

Voor de volledigheid geven wij nog aan dat de bereikbaarheid van 112 (nood-oproepen) niet afhankelijk is van de dekking van een bepaalde mobiele operator. Als slechts één van de mobiele operators ergens dekking heeft is de toegang tot 112 al verzekerd. Er zijn vrijwel geen plaatsen in Nederland waar geen enkele operator dekking heeft. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om 112 te bellen als een vaste lijn aanwezig is.

Oudejaarsdag

Oudejaarsdag

De Heurne knalt het jaar uit

Ook de afgelopen oudejaarsdag is er weer op verschillende plekken in De Heurne een luide bijdrage geleverd aan de instandhouding van een oeroude traditie.

Sinds 2014 is carbidschieten onderdeel van ons Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Sinds de tijd van de Germanen met hun joelfeesten knallen we er in een aantal noordelijke, zuidelijke en oostelijke delen van Nederland op de laatste dag van het jaar lustig op los.

Dat de deelnemers cultureel bezig zijn is wellicht bij velen niet de eerste gedachte die opkomt. Carbid wordt in een melkbus of aangepaste Gasfles gelegd en enigszins met water natgemaakt. Vervolgens wordt de bus afgesloten met een (plastic) bal. Het zich vormende ethyngas wordt door een klein zundgat ontstoken en ontploft met een daverende knal, waarbij de bal uit de bus schiet en tientallen meters verderop terechtkomt. In een tv-programma bleek tijdens knaltests met verschillende voorwerpen dat de knal van het carbidschieten de luidste was met een sterkte van wel 110 dB. Voor mijn gevoel werd deze sterkte ook dit jaar weer diverse keren in De Heurne gehaald. Niet voor niets droegen de dichtst bijstaande personen gehoorbeschermers.

Op twee plekken heb ik het carbidschieten van dichtbij meegemaakt. Eerst naar het Heurns veld gegaan. Daar lagen 10 bussen naast elkaar. Met een watersproeiertje werd het carbid bevochtigd en na een korte wachttijd werd de gasdamp in de bussen ontstoken met een gasbrander. Dat leverde in geen tijd tien mooie knallen op.

Tussendoor werd de inwendige mens versterkt met worst, kaas en gerstenat. Het oudejaar werd overduidelijk in goede stemming uitgeluid.

De uitdaging van het carbidschieten ligt hem in de moeilijkheid van het timen. Door de hoeveelheid carbid en water en de tijdsduur tot ontsteking te variëren is het een sport een optimale knal te veroorzaken. Het wordt natuurlijk helemaal mooi als met meerdere bussen wordt geknald en het is de kunst om die bussen netjes achterelkaar te laten knallen. Het ontsteken met een gasbrander leverde een zeer vlotte en voorspelbare ontsteking op. Daardoor ontstond ook een mooie regelmaat van 10 knallen achter elkaar.

Vervolgens op uitnodiging van Henk de Kamerstraat 5 bezocht. Hier was sprake van twee melkbussen die door middel van een frame in een schuinestand stonden. De ballen verlieten aan de Kamerstraat dan ook met een fraaie boog het lanceerplatform. Afwijkend van de aanpak op het Heurns veld was de ontstekingsmethode: een brandend uiteinde van een lange lat. Dat is wat omslachtiger en ook de ontstekingsmoment was niet helemaal exact te voorspellen. Het carbid werd hier in een mandje gedaan dat na iedere explosie even in water werd gedompeld en vervolgens weer in de melkbus werd gehangen. Dat werkte snel en perfect. Door de gelijkmatige bevochtiging ontstond er prima gasvorming met een mooie knal.Fraaie en hoge boogballen waren het gevolg. Ook hier werd in een gemoedelijke sfeer voor een natje en een droogje gezorgd.

 

Op meerdere plekken is in De Heurne het carbidschieten hoorbaar beoefend. Ongetwijfeld overal in dezelfde goede sfeer. Mooie traditie.

Platform Aalten

Belangenclubs en gemeenschapshuizen verenigen zich in Platform Aalten

Gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren
Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Begin september heeft het Platform Aalten een kennismakingsgesprek gehad met burgemeester en wethouders. Binnenkort wordt er verder gesproken met wethouder Joop Wikkerink over het functioneren van de gemeenschapshuizen. Kortom, het Platform, het overlegorgaan van de gemeenschapshuizen, belangenverenigingen en zorgcoöperatie, is volop bezig om een vanzelfsprekende overlegpartner van de gemeente te worden.

Meedenken over de gemeenschapshuizen 2.0
Het functioneren van de gemeenschapshuizen in de verschillende kleine en grote kernen van de gemeente Aalten was in 2017 onderwerp van een onderzoek van de gezamenlijke
rekenkamercommissie van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Het duurde even voordat de gemeenteraad er over sprak, maar nadat het rapport van de rekenkamer begin 2018 was besproken werd er besloten om verder in beeld te brengen wat de gemeenschapshuizen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Deze verbeterde versies worden als gemeenschapshuizen 2.0 aangeduid. Uiteraard praten de betrokkenen daarover graag zelf mee. Om onder andere over dit thema mee te denkenis het Platform Aalten opgericht.

Sociale doelstelling steeds belangrijker
De belangenverenigingen in de gemeente kwamen jaarlijks bij elkaar. Ook de kulturhusen van Bredevoort, Lintelo en Dinxperlo en de gemeenschapshuizen van Dale, de Haart, Barlo, IJzerlo en Heurne kwamen al wel af en toe bij elkaar. Maar na de discussie over de toekomst was er behoefte om het anders aan te pakken. Barlo, Dale en de Haart namen begin dit jaar het initiatief daarvoor en dat heeft er toe geleid dat er sinds de zomer een structureel overlegplatform is. Ook de zorgcoöperatie Barlo-Dale praat hierin mee. “In het verleden”, vertelt voorzitter Ap te Winkel, “waren de besturen van de gemeenschapshuizen vooral bezig met het in stand houden van het gebouw.” Dat gebouw was de plek voor de buurtschapsfeesten en de verenigingen. “Nu zijn er meer activiteiten, die met participatie en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) te maken hebben en met het bevorderen van de leefbaarheid.” De kulturhusen en een enkel gemeenschapshuis hadden al wel wat meer een sociale doelstelling, maar die wordt voor de andere gemeenschapshuizen ook steeds belangrijker.

Meer dan alleen een overlegorgaan
Het Platform Aalten zal niet alleen een overlegorgaan zijn voor de gemeenschapshuizen zelf en de gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties. De bijeenkomsten van het Platform worden ook gebruikt voor een nadere kennismaking met elkaar. “Daarom vergaderen we elke keer in een ander gemeenschapshuis”, vertelt Gerard te Hennepe, “We beginnen dan met een presentatie over het gebouw waar we te gast zijn.” Leren van elkaar is ook een doelstelling. Op de agenda van de bijeenkomsten staan informatieve onderwerpen, want doordat de activiteiten vaker een sociaal aspect hebben is de behoefte aan informatie daarover ook groter geworden. “Onderwerpen die nu actueel zijn”, zegt Te Winkel, “zijn reanimatiecursussen en het plaatsen en onderhouden van AED’s en buurtpreventie.” Daarnaast zal de komende tijd het meepraten over het
functioneren van de gemeenschapshuizen en een nieuw beleidskader voor de
gemeenschapshuizen 2.0 veel tijd vragen. Ook heeft de gemeente al gevraagd mee te denken over de nieuwe raamovereenkomst voor Figulus Welzijn, waarin aangegeven zal worden welke activiteiten er in de komende jaren van de welzijnsorganisatie worden verwacht. Het platform wil de gemeente daarnaast ongevraagd adviseren over zaken die het belangrijk vindt.

Gevoel dat het al beter gaat
Om alle activiteiten van het nieuwe platform in goede banen te leiden is er een kerngroep van vijf mensen. “Daardoor kan er de vaart in blijven”, zegt Te Winkel. De achterban wordt op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven en informatie die op de website samen.aalten.nl te vinden zal zijn. Te Winkel en Te Hennepe hebben het gevoel dat – nu het Platform Aalten er is – het al beter gaat. Er is structureel overleg, er is actie en er is meer enthousiasme. Eric Wichgers, de directeur van Figulus Welzijn, ondersteunt als secretaris het werk van de kerngroep. Hij is niet alleen betrokken bij het Platform Aalten, omdat de Ahof van waaruit Figulus werkt als een gemeenschapshuis voor de kern Aalten kan worden beschouwd. “Vroeger organiseerden we zelf heel veel activiteiten, tegenwoordig richten we ons meer op het ondersteunen van het netwerk”, zegt Wichgers. Betrokkenheid bij het Platform past daar uitstekend bij. Het betekent niet dat Figulus zelf geen activiteiten meer organiseert, want dat blijft ook een taak.

Heurns Veld

Heurns Veld

Laten we het Heurns Veld gaan
of gaan we er voor?

Het bestuur van Heurns Belang is door inwoners aangesproken op de slechte staat van het Heurns Veld. Het voormalige voetbalveld werd niet meer gebruikt en na verloop van tijd ook niet meer gemaaid. Een onbruikbaar veld was het gevolg.

Verschillende inwoners vrezen dat dit de zoveelste voorziening is die we kwijtraken en dan nooit meer terug komt. Tijdens en na de laatste ledenvergadering van Heurns Belang hebben verschillende personen zich aangemeld om na te denken over wat te doen met het Heurns Veld.

Toekomst Heurns Veld
Heeft het Heurns Veld toekomst en zo ja in welke vorm? In opdracht van het bestuur van Heurns Belang buigt een groepje (Maaike Idink-Bussink, Dirk-Jan Bussink, Mark Vinkenvleugel, Matthijs Almekinders en Willy Baten) zich over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Doorslaggevend is of de inwoners van De Heurne ‘iets’ met het Heurns Veld willen. Als dat niet zo is, dan kunnen we het gebruik van het veld beter teruggeven aan de gemeente.

Iedereen heeft wat mede-bewoners gepolst en ook hebben we navraag gedaan bij onze basisschool De Höve en bij jongerenvereniging CJV. De jongeren van het CJV hebben op hun jaarlijkse startavond ideeën van de jongeren verzameld en gaan die delen met het groepje van het Heurns Veld.

Bestemmings mogelijkheden
Het groepje Heurns Veld heeft in een aantal bijeenkomsten mogelijkheden voor de bestemming van het Heurns Veld besproken. We wonen en leven in het buitengebied en daarom denken we aan een combinatie van bewegen en natuur. De school heeft wel belangstelling voor een vorm van natuureducatie. Dat zou kunnen met een zogenaamd ‘tiny forest’ (een klein bosje met de afmeting van een tennisbaan). Dat bestaat uit planten, bomen en dieren die hier van nature voorkomen. Er is een buitenlokaal en kinderen zijn actief betrokken bij aanleg en onderhoud. Ook zijn ze bij toerbeurt een maand boswachter.

Verbinding tussen jong en oud
Daarnaast kunnen we een fietscrossbaantje aanleggen voor kinderen en een half voetbalveldje met kleine doelen. De jeugd kan dan op een veilige plek volop bewegen en spelen. Het voetbalveldje is tevens geschikt voor ouderen die aan ‘walking voetbal’ willen doen. En voor de wat minder sportieve ouderen die toch willen blijven bewegen (rust roest) kan een stukje van het terrein worden ingericht als ‘beweegtuin’. Zo wordt de verbinding gelegd tussen jong en oud en tussen natuur en bewegen.

Gebruik bij buitenmanifestaties
Het zou helemaal mooi zijn wanneer de diverse jaarlijkse buitenmanifestaties die De Heurne rijk is ook van het terrein gebruik zouden kunnen maken. Het gebouwtje kan dan als uitvalsbasis dienen, met eigen stroom, water en (beperkte) sanitaire voorzieningen. Dan is er voor die activiteiten ook zekerheid van de beschikbaarheid van een geschikt terrein. Want hoe meer en eigentijdser het terrein gebruikt wordt, des te langer het behouden blijft voor De Heurne. Tenzij we er geen behoefte aan hebben natuurlijk.

Uw mening is welkom
Heb je een mening over deze eerste ideeën of heb je andere suggesties? We houden ons aanbevolen! Reacties graag naar of spreek anders één van de betrokkenen aan.

De bedoeling is dat het groepje Heurns Veld voor de jaarwisseling haar mening over de toekomst van het Heurns Veld bij het bestuur van Heurns Belang indient. Heurns Belang zou dan graag op de ledenvergadering van mei 2019 een besluit willen nemen.
Wordt vervolgd.

De Heurne, september 2018